Kuguri-sashi (Weave Under Threads Sashiko)

 Kuguri-sashi sashiko is a two part Sashiko stitching technique which involves first stitching a hitome-sashi (one stitch sashiko) as the base layer to stitch kuguri-sashi (kuguri means weave threads under) Sashiko.

Although these designs look impressively complicated they break down into easy to do enjoyable stitching steps! Plus I have written some blogs with photographs in english to help.